INSIGHT+

Câu hỏi đặt ra: Theo như bài viết trước, chúng ta đã hiểu về cách phân khúc của social media. Vậy phải tận dung dữ liệu lắng nghe mạng xã hội (social listening data) như thế nào hiệu quả nhất? Bản chất của dữ liệu lắng nghe mạng xã hội: Phải tiếp cận từ hướng intertest và topic, not demoghraphic. Phải đi ngược chứ không đi xuôi. Crowded effect So sánh Cách tiếp cận truyền thống                                                      Social Đi từ TA                                                                               Đi từ topic, interest => TA, phải thống kê và phân tích   Đó giờ traditional research sẽ bắt đầu từ TA sau đó sẽ phỏng vấn để xem concern là gì. Đối với môi trường social media, khi 1 topic được đưa ra nó đi chạm đến tất cả mọi người, và ảnh hưởng đến suy nghĩ hành vi của họ, cho nên việc phân khúc theo demoghaphic cũ đã không còn hiệu quả thực sự Để nghiên cứu trên social media, tận dụng tối đa được nguồn dữ liệu có sẳn để cho ra insight và thấu hiểu người tiêu dùng, phải đi từ topic, interest chung sau đó mới xem trong đó ai nói, nói như thế nào?

LOGIN