INSIGHT+

Theo dõi sức khoẻ thương hiệu toàn diện trên social media: MoMo qua góc nhìn social listening

Jan 18, 2017 - 2:08 am | Views: 250

Bài viết thứ 17 trong chuyên mục “Always-on Brand Tracker – Mỗi tuần một thương hiệu” của Buzzmetrics sẽ thực hiện theo dõi và phân tích một cách toàn diện sức khoẻ thương hiệu ứng dụng tài chính MoMo trên social media, trong khoảng thời gian 6 tháng từ 01/07/2016 đến 31/12/2016.

Theo dõi sức khoẻ thương hiệu toàn diện trên social media: LiF KUN qua góc nhìn social listening

Jan 12, 2017 - 6:32 am | Views: 229

Buzzmetrics tiếp tục thực hiện bài viết thứ 16 trong chuyên mục "Always-on Brand Tracker – Mỗi tuần một thương hiệu", gồm các bài tổng hợp, phân tích và theo dõi sức khỏe một cách toàn diện trên social media cho từng thương hiệu cụ thể đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Bài viết tuần này sẽ theo dõi một cách toàn diện sức khoẻ thương hiệu LiF KUN trên social media trong khoảng thời gian từ 01/06/2016 – 30/11/2016.

Theo dõi sức khoẻ thương hiệu toàn diện trên social media: Lazada qua góc nhìn social listening

Jan 5, 2017 - 9:35 am | Views: 674

Buzzmetrics tiếp tục thực hiện bài viết thứ 15 trong chuyên mục “Always-on Brand Tracker – Mỗi tuần một thương hiệu”, gồm các bài tổng hợp, phân tích và theo dõi sức khỏe một cách toàn diện trên social media cho từng thương hiệu cụ thể đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Bài viết tuần này sẽ theo dõi một cách toàn diện sức khoẻ thương hiệu Lazada trên social media trong khoảng thời gian từ 01/06/2016 – 30/11/2016.

Theo dõi sức khoẻ thương hiệu toàn diện trên social media: SumoBBQ qua góc nhìn social listening

Dec 27, 2016 - 2:25 am | Views: 539

Buzzmetrics tiếp tục thực hiện bài viết thứ 15 trong chuyên mục “Always-on Brand Tracker – Mỗi tuần một thương hiệu”, gồm các bài tổng hợp, phân tích và theo dõi sức khỏe một cách toàn diện trên social media cho từng thương hiệu cụ thể đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Bài viết tuần này sẽ theo dõi một cách toàn diện sức khoẻ thương hiệu chuỗi buffet lẩu nướng SumoBBQ trên social media trong khoảng thời gian từ 01/04/2016 – 30/09/2016.

Theo dõi sức khoẻ thương hiệu toàn diện trên social media: Pigeon qua góc nhìn social listening

Dec 23, 2016 - 1:32 am | Views: 298

Buzzmetrics tiếp tục thực hiện bài viết thứ 14 trong chuyên mục “Always-on Brand Tracker – Mỗi tuần một thương hiệu”, gồm các bài tổng hợp, phân tích và theo dõi sức khỏe một cách toàn diện trên social media cho từng thương hiệu cụ thể đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Bài viết tuần này sẽ theo dõi một cách toàn diện sức khoẻ thương hiệu Pigeon trên social media trong khoảng thời gian từ 01/05/2016 – 31/10/2016.

Theo dõi sức khoẻ thương hiệu toàn diện trên social media: Circle K qua góc nhìn social listening

Dec 13, 2016 - 5:55 am | Views: 1.2K

Buzzmetrics tiếp tục thực hiện bài viết thứ 13 trong chuyên mục “Always-on Brand Tracker – Mỗi tuần một thương hiệu”, gồm các bài tổng hợp, phân tích và theo dõi sức khỏe một cách toàn diện trên social media cho từng thương hiệu cụ thể đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Bài viết tuần này sẽ theo dõi một cách toàn diện sức khoẻ thương hiệu Circle K trên social media trong khoảng thời gian từ 01/04/2016 – 30/09/2016.

LOGIN